KURS INSTRUKTORA RATOWNICTWA WODNEGO

Firma Sport Academy zaprasza na kursy oparte na programach szkoleniowych zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na stopień:


Instruktor Ratownictwa Wodnego

Absolwenci kursu Instruktor Ratownictwa Wodnego uzyskują uprawnienia do prowadzenia szkoleń z zakresu Ratownictwa Wodnego.

Szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 747 z 2012 roku) w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym oraz wymogami Ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. nr 208 poz.1240 z 2011 roku).

Według obowiązujących przepisów tylko ukończony kurs Ratownika Wodnego MSWiA uprawnia do pracy w zawodzie ratownika.

Kursy organizowane przez firmę Sport Academy prowadzone są przez wykfalifikowaną kadrę instruktorską z przygotowaniem pedagogicznym i bogatym doświadczeniem ratowniczym.

We wszystkim, co robimy charakteryzuje nas pełne zaangażowanie i profesjonalizm.

Sport Academy nr zezwolenia MSW DRiOL-NRGW-0272-21/2012

Szkolenie na stopień Instruktora Wodnego realizowane przez Sport Academy może być osoba, która:

  1. Jest pełnoletnia.
  2. Wypełniła formularz zgłoszeniowy wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
  3. Zapoznała się i przyjęła do wiadomości treść Regulaminu szkolenia.
  4. Dostarczyła oświadczenie o stanie zdrowia.
  5. Przedstawiła dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W przypadku, gdy do szkolenia na stopień INSTRUKTORA WODNEGO MSW zakwalifikowana została osoba, która nie ukończyła szkolenia ratowników wodnych, zdaje ona egzamin wstępny, polegający na wykonaniu zadań praktycznych egzaminu na stopień ratownika wodnego

EGZAMIN PRAKTYCZNY

1 – symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m,

2 – symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,

3 – 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,

4 – 20-minutowych zajęć praktycznych z grupą co najmniej pięcioosobową na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych.

5 – symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej aktywnej na odległości co najmniej 10 m i głębokości co najmniej 1,60 m,

6 – symulowanej akcji ratowniczej, przy użyciu sprzętu wykorzystywanego do ratownictwa wodnego, do osoby tonącej pasywnej na odległości co najmniej 80 m i głębokości co najmniej 1,60 m,

7 – 20-minutowych zajęć teoretycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej na temat określony przez komisję, z zakresu objętego ramowym programem szkolenia ratowników wodnych,